ความเป็นมา

กองการพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลตามแนวคิดการพัฒนาด้วยระบบเครือข่าย โดยอาศัยกลวิธีการพัฒนาองค์กรการพยาบาลในระดับเขตตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ สำหรับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลของเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มก่อตั้งในปี พ. ศ. ๒๕๔๒ ในชื่อเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขต ๒๐ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขต ๑๙ และปี พ. ศ. ๒๕๕๕ เขต ๑๓ ตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลดำเนินไปด้วยความพร้อม รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ให้สามารถรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภาวะสุขภาพประชาชน และระบบสุขภาพของประเทศตามเจตจำนงค์ที่กำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

การดำเนินงานจากอดีตสู่ปัจจุบัน

โดยมีประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งได้จากการคัดสรรหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน ๑๐ ท่านโดยแบ่งเป็น ๓ ยุคดังนี้

ยุคเริ่มต้น มีการดำเนินการในเครือข่ายโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ประกอบด้วย

นางสายสมร พลชื่อ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
นางสาวบุญสม มิตรพระพันธ์ โรงพยาบาลราชวิถี
นางวงเดือน เอี่ยมสกุล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ยุคเริ่มการนำเสนอผลงานวิชาการ  เริ่มขยายเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลสู่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหมโดยมีการนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายในระดับประเทศและต่างประเทศ ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ประกอบด้วย

นางสุนันทา หิรัญญปกรณ์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
นางละไม แก้วอำไพ โรงพยาบาลเลิดสิน
นางวิจิตรา เชาว์พานนท์ สถาบันประสาทวิทยา
เรือตรีหญิงศิริรัตน์ วีรกิตติ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี

ยุคปัจจุบัน  ได้พัฒนาเครือข่ายครอบคลุมศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และเพิ่มศักยภาพการพยาบาลที่เป็นเลิศเฉพาะทางด้วยกลวิธีจัดตั้งคณะทำงานจำนวน ๑๓ คณะทำงานภายใต้การดำเนินงานของ

นางนลินี พสุคันธภัค สถาบันประสาทวิทยา
ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์ สถาบันโรคทรวงอก
นางบุบผา สุวรรณฉัตรกุล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)