งานวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

  • การประชุมคณะกรรมการเขต ๑๓ ตามแผนงานประจำปี
  • การจัดประชุมวิชาการประจำปีของเครือข่ายเขต ๑๓ ปีละครั้ง
  • การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเครือข่ายคุณภาพการพยาบาลระดับประเทศทุกปีและนำเสนอผลงานวิชาการได้รับรางวัลและโล่ห์เกียรติยศการนำเสนอผลงานวิชาการจำนวน ๔ เรื่องดังนี้
  • พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเรื่องการจัดการความรู้การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและได้รับคัดเลือกบทคัดย่อให้นำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ในการประชุม APSIC ๒๐๐๘ ณ เมืองมาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับรางวัลที่ ๒ เรื่องการบูรณาการการจัดการความรู้เพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและได้รับคัดเลือกบทคัดย่อนำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ในการประชุม APSIC ๒๐๑๐ ณ เมืองเมลเบิร์นรัฐวิคตอรีสาธารณรัฐออสเตรเลีย
  • พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมเรื่องการพัฒนาคุณภาพการป้องกันพลัดตกหกล้มของหน่วยงานสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเครือข่ายคุณภาพเขต ๑๓
  • พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลที่ ๒ เรื่องการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศในการป้องกันและดูแลแผลกดทับประเภทเครือข่ายเขต ๑๙

ปัจจุบัน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลเขต ๑๓ ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการ พยาบาลในรูปแบบ Best Practice กลุ่มต่างๆ ดังนี้

๑. Best practice : Palliative care สมาชิก ๕๕คน จาก ๒๓โรงพยาบาล
๒. Best practice : Tuberculosis สมาชิก ๖๒คน จาก ๒๕โรงพยาบาล
๓. Best practice : Pressure ulcer สมาชิก ๕๔คน จาก ๒๒โรงพยาบาล
๔. Best practice : Infection control สมาชิก ๕๘คน จาก ๒๖ โรงพยาบาล
๕. Best practice : OPD คุณภาพ สมาชิก ๕๕ คน จาก ๒๓ โรงพยาบาล
๖.Best practice : Falling สมาชิก ๕๗ คน จาก ๒๔ โรงพยาบาล