ประชาสัมพันธ์

New update!!! ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 “2P Safety : Nurse Excellence” 6-7 มิถุนายน 2562

New Update : Download เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากร งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 “2P Safety: Nurse Excellence” ได้ที่นี่

หรือ Scan QR Code ข้างล่างนี้

Click!เพื่อ Download ไฟล์หนังสือเชิญประชุม (PDF)

Click!เพื่อ Download ไฟล์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (PDF)

***********ขณะนี้ปิดระบบลงทะเบียนแล้ว******************

การส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวด

รางวัลการประกวดผลงานวิชาการ : ประเภทผลงานวิจัย รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศฯ รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศฯ รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศฯ *** ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่องและได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการฯ จะได้รับมอบใบประกาศฯ รางวัลการประกวดผลงานวิชาการ : ประเภทผลงานนวตกรรม/CQI รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศฯ รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมใบประกาศฯ รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศฯ *** ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่องและได้รับการตอบรับจากคณะกรรมการฯ จะได้รับมอบใบประกาศฯ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click icon.png
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานวิชาการประเภทผลงานวิจัย ได้ที่นี่
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ click icon.png

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทคัดย่อผลงานวิชาการประเภทนวตกรรม/CQI ได้ที่นี่

รูปแบบการประกวดผลงาน : รูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) วันที่ปิดรับผลงาน : ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 แจ้งผลการพิจารณาผลงานจากคณะกรรมการฯ : วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ติดต่อส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรม/CQI เข้าประกวดที่ คุณอัญเชิญ ชัยล้อรัตน์   สถาบันประสาทวิทยา E-mail : anchoenc@gmail.com , โทร : 085-903-1438