สมาชิกเครือข่าย

ปัจจุบัน มีโรงพยาบาล/สถานบริการและสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ ดังนี้

 1. กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 2. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
 3. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 4. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 5. โรงพยาบาลสงฆ์
 6. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
 7. สถาบันประสาทวิทยา
 8. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 9. โรงพยาบาลเลิดสิน
 10. โรงพยาบาลราชวิถี
 11. สถาบันโรคผิวหนัง
 12. สถาบันบำราศนราดูร
 13. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 14. โรงพยาบาลตากสิน
 15. สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 16. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
 17. สถาบันราชานุกุล
 18. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 19. โรงพยาบาลศรีธัญญา
 20. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 21. โรงพยาบาลลาดกระบัง
 22. โรงพยาบาลกลาง
 23. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 24. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 25. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 26. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
 27. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ
 28. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
 29. กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพฯ
 30. โรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร
 31. สถาบันราชประชาสมาสัย
 32. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
 33. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 34. สถาบันโรคทรวงอก
 35. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
 36. โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพฯ
 37. โรงพยาบาลสมิติเวช
 38. โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 39. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 40. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 41. โรงพยาบาลตำรวจ